Werkwijze

Als design in de bedrijfsstrategie een kernfunctie krijgt,

biedt het een nieuw vermogen om te crëren, te innoveren en de producten van morgen te bedenken.

Het help ondernemingen om het verschil te maken  en aan concurrentievermogen te winnen.

HOE DE DESIGNBEHOEFTEN DEFINIEREN?

Designbehoeften definiëren is een onmisbare eerste stap om een vernieuwend project met een designdimensie te lanceren en te doen slagen. Het TRIPOD-programma stelt werkmiddelen ter beschikking van de projectdrager waarmee hij zijn project op een gestructureerde manier kan analyseren en bepalen wat zijn noden zijn: diagnose van het project en stramien van het bestek.

EERSTE FASE: DE DESIGNDIAGNOSE

De diagnose is een vragenstramien aan de hand waarvan de TRIPOD-begeleider de voornaamste inlichtingen over de onderneming kan inzamelen en structureren: de oorspronkelijke vraag, de omgeving, de strategie, het project, … De diagnose moet voornamelijk twee punten evalueren: is de vraag relevant ten opzichte van wat design als meerwaarde kan opbrengen? en zijn de middelen en de expertise van de onderneming toereikend gezien de ambities van het project?

Een grensoverschrijdend comité vergadert regelmatig om de projecten te evalueren en voor de onderneming aanbevelingen te formulieren op basis van de door de TRIPOD-begeleider gerealiseerde diagnose.

HET BELANG VAN EEN BESTEK

Aan de hand van een bestekstramien bepaalt de bedrijfsleider of projectdrager wat hij van de designer verwacht. Hij preciseert welk werk in welke context verricht moet worden, wat de financiële middelen zijn en welke economische voordelen van het project worden verwacht. Het bestek vermeldt ook de termijnen, de aanspreekpunten en het concrete verloop van het project. Design als kern van de ondernemingsstrategie is meer dan alleen maar de esthetische dimensie van producten, zoals velen denken. Design is verre van oppervlakkig, het kan zelfs een verregaande impact hebben. Een designproject kan de werking van de onderneming in vraag stellen of een strategisch element worden voor meer differentiëring en concurrentievermogen. Over design kan overigens al vanaf de conceptie van een project of zelfs van bij de oprichting van de onderneming (businessmodel) worden nagedacht. Heel wat Business Model Canvassen werden gerealiseerd met de ondernemingen om hen te helpen inzien welke rol design voor hen kan spelen.

DE JUISTE DIENSTVERLENER KIEZEN

Om de juiste dienstverlener te kiezen, is het belangrijk dat we weten wat we van hem verwachten, en daarom moeten behoeften en knelpunten duidelijk geformuleerd worden. En dus moeten we de tijd nemen om een goed gestructureerd bestek op te maken voor de dienstverleners die geraadpleegd worden. Een designer kies je niet zomaar. Wie een designer wil selecteren, moet zich inbeelden dat hij een partner, een medewerker wordt. Iemand die de onderneming volledig kan vertrouwen en met wie ze haar succesdoelstellingen zal delen. De designer wordt gekozen om de ontwikkeling en projecten van de onderneming ten minste op middellange termijn en beter nog gedurende enkele jaren te begeleiden. Hoe vinden we de vaardigheden en soms heel specifieke deskundigheid die het project nodig heeft? Ook hier mogen we niet over één nacht ijs gaan. Het verdient aanbeveling om verschillende designers te raadplegen en te ontmoeten, hun referenties, methodologie en soms hun voorontwerpen met elkaar te vergelijken. Het TRIPOD-programma stelt aan de ondernemingen enerzijds een bestekstramien voor, met daarin objectieve en universele criteria met behulp waarvan de offertes beoordeeld kunnen worden. Anderzijds beschikt het over een grote databank van erkende designers, wier vaardigheden kunnen voldoen aan de behoeften van de projectdragers en de bedrijfsleiders.

VAN IDEE TOT REALISATIE

Zodra de designer zich helemaal in het concept, het product of de service heeft ingewerkt en perfect weet wat de noden en de context van het project zijn, gaat hij over op een industriële aanpak. Deze periode wordt gekenmerkt door intensieve gedachtewisselingen tussen designer en projectdrager. Naargelang van de band die ontstaat in de kern van het duo bedrijfsleider-designer, krijgt het design een andere plaats toegewezen in de onderneming: een zuiver technische inbreng of een strategische inbreng met een totaalvisie.

HET PROJECT OPVOLGEN TIJDENS DE VERWEZENLIJKING

Er is een grote diversiteit aan designprojecten en -toepassingen: packaging, ordening van ruimte of productielijn, service, product, … Maar de grote fasen en werkmiddelen zijn globaal genomen altijd dezelfde.

Voor het design van een product begint de designer met de studie van het bestaande product en de concurrenten, wendt hij zijn creativiteit en technische vaardigheid aan om een nieuw product te ontwikkelen of om het op te nemen in een serieproductielogica, selecteert hij de onderaannemers, realiseert hij een proefserie, voegt hij geassocieerde diensten toe, …

Voor servicedesign doorloopt het project eveneens een observatie- en analysefase en vervolgens een creatieve fase. Focus groups helpen soms om beter te begrijpen wat de gebruiker verwacht en nodig heeft van de oplossing die wordt ontwikkeld, waarvan een prototype wordt gemaakt en die wordt gematerialiseerd door toedoen van de contacten met de gebruiker.

Deze uitvoeringsfase, die centraal staat in de designaanpak, kan enkele maanden en zelfs enkele jaren duren. De specialisten van het TRIPOD-programma begeleidden bedrijfsleiders om van deze fase de sleutel van het succes van hun project te maken.

Partenaires / Projectpartners

INSTA-01
aditec_vertical
IDETA
Leiedal
logo fb
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Wallonie Design_logo

Partenaires associés / Geassocieerde projectpartners

Co-financeurs / Medefinanciers

unioneuropeenne
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Logo Région HDF
WALLONIE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling