Algemene gebruiksvoorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden “La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille en Design Innovation, mede-eigenaars van de website”

Artikel 1: Algemeen

De onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website “La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille en Design Innovation, mede-eigenaars van de website” (hierna “La CCIGL/Design Innovation” genoemd) en hebben betrekking op het domein www.tripod-design.eu, evenals op alle andere websites die door La CCIGL/Design Innovation werden of zullen worden ontwikkeld en die hierna gezamenlijk “de Website” worden genoemd.

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door “La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille en Design Innovation, mede-eigenaars van de website”, waarvan de hoofdzetel gevestigd is, “(i) voor de CCI Grand Lille, openbare administratieve staatsinstelling, opgenomen in het SIRENE-register onder het nummer 13002271800147, te Place du Théâtre 40 – CS 60359 –Lille Cedex, Frankrijk;
(ii) voor Design Innovation, vereniging zonder winstoogmerk, ingeschreven ???, te Rue Warmonceau 318 – 6000 Charleroi, België. Voor meer informatie kunt u via het contactformulier een e-mail sturen.

Door naar de Website te surfen en hem te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe, u hieraan te houden.

Het gebruik van deze Website leidt niet automatisch tot een samenwerkingsakkoord van welke aard dan ook.
Indien een van de onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toegepast kan worden of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, dan heeft die ontoepasbaarheid geen enkel gevolg voor de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

La CCIGL/Design Innovation behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen; de gebruiker wordt derhalve verzocht om ze te raadplegen telkens voor hij de Website gebruikt.
De onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die uitsluitend betrekking hebben op het gebruik van de Website van La CCIGL/Design Innovation, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van La CCIGL/Design Innovation (zie hierboven), en ze moeten worden vervolledigd met de algemene voorwaarden van La CCIGL/Design Innovation, die integraal van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen La CCIGL/Design Innovation en de klant/gebruiker.

Artikel 2: Toegang tot de Website

La CCIGL/Design Innovation stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot zijn Website 7 dagen per week en 24 uur per dag te waarborgen, zonder op dit vlak om het even welke garantie te bieden.

Deze toegang kan soms onderbroken worden, met name tijdens een onderhoud of update, in geval van panne of om andere technische redenen.

Artikel 3: Intellectuele-eigendomsrechten

De Website, met daarbij inbegrepen de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software en alle andere eventuele inhoud op deze Website, zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van La CCIGL/Design Innovation en diens eventuele leveranciers en partners. Deze intellectuele-eigendomsrechten hebben betrekking op onder andere, zonder dat deze lijst uitputtend is: het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten in verband met de gegevensbanken en de merkenrechten.

Andere namen van producten of ondernemingen die op deze Website worden genoemd, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van La CCIGL/Design Innovation is het de gebruiker verboden om informatie, software, producten of diensten die via deze Website verkregen worden, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, mee te delen, te vertalen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, met licentie toe te kennen, over te dragen of te verkopen. Bovendien is het de gebruiker verboden om werken te creëren die afgeleid zijn van de hoger genoemde elementen.

Dezelfde bepaling is van toepassing op fragmenten van op deze Website aangeboden werken, zelfs indien ze gratis worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele-eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van La CCIGL/Design Innovation is ten strengste verboden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Deze Website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken aangaande de activiteiten en producten van La CCIGL/Design Innovation en de eventuele filialen daarvan.

La CCIGL/Design Innovation en zijn informatieverstrekkers wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van panne, onderbrekingen of fouten op de Website, alsook voor de gevolgen die dit voor de gebruiker of derden kan hebben.

De informatie, producten en diensten die op de Website worden voorgesteld, kunnen technische onjuistheden, onjuistheden qua inhoud of tikfouten bevatten. La CCIGL/Design Innovation biedt dan ook geen enkele garantie van welke aard dan ook betreffende de juistheid of update van de op de Website aangeboden informatie.

La CCIGL/Design Innovation kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden, gevolgschade die voortvloeit uit de onderhavige voorwaarden, uit zijn contractuele aansprakelijkheid of uit zijn productaansprakelijkheid, noch voor directe, indirecte of accidentele schade van welke aard dan ook, zoals bedrijfsverlies, winstderving, ver loren kansen, stagnerende exploitatie of (personeels) kosten, zelfs indien ze het gevolg zouden zijn van een ernstige fout of van een meermaals terugkerende fout veroorzaakt door de Website (met inbegrip van de technische werking of de onbeschikbaarheid), computervirussen, computerdelicten, hacking, en dit zelfs als La CCIGL/Design Innovation voor deze gevaren was gewaarschuwd.

La CCIGL/Design Innovation kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke of permanente schade of storingen aan de gegevens of het computermateriaal van de gebruiker wanneer deze toegang heeft tot de Website, de pagina’s van de Website raadpleegt of, in het algemeen, wanneer informaticabestanden en -programma’s waaruit de Website bestaat, naar zijn ontvangstmateriaal worden overgezet. La CCIGL/Design Innovation wijst ook elke aansprakelijkheid af indien via zijn Website een computervirus wordt doorgegeven.

La CCIGL/Design Innovation kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen.

La CCIGL/Design Innovation wijst elke aansprakelijkheid af in geval van inbraak in zijn informatiesysteem of het plunderen van gegevens dat daarvan het gevolg kan zijn. La CCIGL/Design Innovation stelt evenwel alles in het werk om elke mogelijke, niet-toegestane inbraak te vermijden.

La CCIGL/Design Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van het afgesloten contract, voor uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product, een geval van overmacht, onlusten of een gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transport- en/of vervoersmiddelen, voor overstroming of brand.

Artikel 5: Verwerking van de persoonsgegevens
(BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER)

Artikel 6: Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.tripod-design.eu/ en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

La CCIGL/Design Innovation kan deze webruimtes immers niet permanent controleren, noch enige aansprakelijkheid voor de inhoud ervan op zich nemen. De toevoeging van deze hyperlinks houdt niet in dat La CCIGL/Design Innovation de elementen op deze website goedkeurt.

La CCIGL/Design Innovation wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor materiaal en gegevens van welke aard dan ook die staan op de web ruimten waarnaar wordt verwezen, of die via deze webruimten worden verspreid, alsook voor persoonsgegevens die er worden verwerkt.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen betreffende de Website (of het gebruik daarvan) of die eruit voortvloeien, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In dat verband zijn uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg van Rijsel, de Rechtbank van Koophandel van Rijsel en het vredegerecht van het eerste kanton van Rijsel bevoegd. Alleen bij deze rechtbanken kunnen dagvaardingen tegen La CCIGL/Design Innovation aanhangig worden gemaakt.

La CCIGL/Design Innovation behoudt zich evenwel het recht voor om om het even welke gebruiker, op om het even welk ogenblik eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te weigeren, in het bijzonder wanneer de onderhavige voorwaarden duidelijk door de gebruiker worden geschonden.
Het gebruik van deze Website is niet toegestaan in landen waar de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden, is het enige rechtsmiddel waarover u beschikt, het niet-gebruik van de Website.